اطلاعات موضوع انیمه مانگا لایو اکشن

انیمه، مانگا، مانهوا، وب تون، لایو اکشن ها که همه دست آورد شرق آسیا است و به سرعت در ایران نیز گستش داده شده است
داور ها (3 نفر)
نویسنده ها (6 نفر)