اطلاعات موضوع فیلم سریال مستند

فیلم و سریال یکی از فعالیت های آموزشی همراه با تفریح است که در زندگی به ما خیلی مطالب را در قالب های مختلف ارائه می دهند
داور ها (3 نفر)