مطلب ها با تگ "اهداف-هوشمند"

چگونه در زندگی خود اهداف هوشمندانه تعیین کنید؟
چگونه در زندگی خود اهداف هوشمندانه تعیین کنید؟ معیارهای SMART با جهت گیری واقع بینانه به تعیین هدف کمک کرده، انگیزه را افزایش داده و منجر به نتایج بهتر در دستیابی به تغییر پایدار می شود. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 8 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...