مطلب ها با تگ "عوامل-خودکشی"

چگونه به کسی که در فکر خودکشی است کمک کنیم؟
چگونه به کسی که در فکر خودکشی است کمک کنیم؟ در زمان استرس یا بحران، برخی از افراد ممکن است احساسات یا افکار آسیب رساندن به خود یا خودکشی داشته و کمک به انها ضروری باشد. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...