مطلب ها با تگ "Rotten-Tomatoes"

تمامی فیلم های Star Wars ساخته شده توسط دیزنی به ترتیب نمرات منتقدان
تمامی فیلم های Star Wars ساخته شده توسط دیزنی به ترتیب نمرات منتقدان از زمان خرید Lucasfilm در سال 2012، کمپانی والت دیزنی از فرانچایزهای این شرکت بهره کافی را برده است... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشفیلم سریال مستندزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...