افرادی که توسط ReZero دنبال می شوند
ReZero هنوز فعالیتی نکرده است