افرادی که phoenix را دنبال می کنند
phoenix هنوز هیچ دنبال کننده ای ندارد