مطلب ها با تگ "اکوسیستم"

تعادل و تقابل اکوسیستم های کویر و جنگل
تعادل و تقابل اکوسیستم های کویر و جنگل کویر و جنگل از دو اکوسیستم متفاوت از حیث نوع آب و هوا، پوشش گیاهی، خاک و موجودات زنده برخوردارند. Alternate Text Tavana
10 دقیق پیشگردشگری سفر مهاجرتزمان مطالعه 2 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...