مطلب ها با تگ "نیاز-بازار"

تئوری پیدا کردن نیاز در بازار
تئوری پیدا کردن نیاز در بازار تئوری کارهای انجام شدنی می تواند به عنوان چارچوبی مفید برای کشف نیازهای بازار که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند عمل کند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...